Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

  O škole

  Súhrnná správa

   

  SPRÁVA O VÝCHOVNO_VZDELÁVACEJ ČINNOSTI


  ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007


  Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

  LAKŠÁRSKA NOVÁ VES 397


  Právnická osoba


  Ičo : 37837117

  Telefón: 034/6598124


  E-mail: zslnv. zoznam.sk  Zriaďovateľ: Obec Lakšárska Nová Ves


  Adresa: Lakšárska Nová Ves


  Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Procházková  Riaditeľka školy: Mgr.Božena Vilemová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Věra Šišuláková

  Zástupkyňa pre základnú školu: Mgr.Helena Hrúzová
  Rada školy: Klaudia Šajdíková – predseda

  Anna Vandáková,Mgr.

  Juraj Procházka,JUDr.

  Anna Hačundová

  Mária Kubincová

  Lucia Sojáková

  Marta Smolinská

  Rastislav Hyža

  Roman Bilka

  Mária Zemánková
  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 121

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Spolu

  počet tried

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  9

  počet žiakov

  20

  11

  13

  15

  11

  10

  12

  14

  14

  120

  z toho ŠVVP

   

   

  1

  1

  1

   

   

   

   

  3

  z toho v ŠKD

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2005: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2005: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2006

   

  Nižší ročník

  5.roč.

  6.roč.

  7.roč.

  8.roč.

  9.roč.

  Spolu

  Počet žiakov

   

   

   

   

   

   14

   

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   

  Gym 8.roč

  Gym 6.roč

  Gym 4.roč

  SOŠ

  SOU

  OU

  Iné

  Spolu

  prihlásení

  1

   

   2

   4

   

   

   

  prijatí

  1

   

   2

   8

   

   

   

  % úspešnosti

  100

   

   100

   100

   100

   

   

   

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  Trieda

  CVM

  D

  EV

  F

  HV

  CH

  M

  NV

  NJ

  OV

  PC

  PV

  P

  Pr.

  Prv.

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  1,27

   

   

   

   

   

   

  1,09

   

  3

   

   

   

   

   

   

  1,46

   

  1,42

   

   

   

   

  1,23

   

  4

   

   

   

   

   

   

  1,57

   

  1,36

   

   

   

   

  1,14

   

  5

   

  1,45

   

   

   

   

  1,91

   

  1,64

   

   

   

  1,27

   

   

  6

   

  2,20

   

  1,60

   

   

  2,30

   

  2,10

  1,80

   

   

  2,1

   

   

  7

   

  2,17

   

  1,83

   

   

  2

   

  2

  1,5

   

   

  1,83

   

   

  8

   

  1,86

   

  1,50

   

  2,07

  2,50

   

  1,64

  1,57

   

   

  1,50

   

   

  9

   

  2,21

   

  1,93

   

  2,07

  2,79

   

  2,14

  2

   

   

  1,86

   

   

   

  Trieda

  SJ

  Sl.j.

  Spr

  TECH

  TV

  VU

  VL

  VV

  Z

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

  1,09

  1,00

   

   

   

   

   

   

  3

   

  1,77

  1,00

   

   

   

  1,38

   

   

  4

   

  1,79

  1,00

   

   

   

  1,21

   

   

  5

   

  1,91

  1,00

   

   

   

   

   

  1,36

  6

   

  2,70

  1,00

   

   

   

   

   

  2,30

  7

   

  2,5

  1,00

   

   

   

   

   

  1,92

  8

   

  2,57

  1,00

   

   

   

   

   

  1,79

  9

   

  2,64

  1,00

   

   

   

   

   

   

  Prospech žiakov

  Trieda

  Počet

  Prospeli

  Neprospeli

  Neklasifikovaní

  Prvá

  20

  20

  0

  0

  2

  11

  11

  0

  0

  3

  13

  13

  0

  0

  4

  15

  14

  0

  1

  5

  11

  11

  0

  0

  6

  10

  10

  0

  0

  7

  12

  12

  0

  0

  8

  14

  14

  0

  0

  9

  14

  14

  0

  0

  Dochádzka žiakov

  Trieda

  Počet

  Zamešk. hod.

  Zam. na žiaka

  Ospravedlnené

  Ospr. na žiaka

  Neospravedlnené

  Neosp. na žiaka

  Prvá

  20

  304

  27,6

  304

  27,6

  0

  0,00

  2

  11

  658

  59,82

  658

  59,82

  0

  0,00

  3

  13

  971

  74,69

  971

  74,69

  0

  0,00

  4

  15

  942

  62,80

  942

  62,80

  0

  0,00

  5

  11

  812

  73,8

  812

  73,8

  0

  0,00

  6

  10

  758

  75,80

  758

  75,8

  0

  0,00

  7

  12

  538

  44,8

  538

  44,8

  0

  0,00

  8

  14

  1138

  81,29

  1138

  81,29

  0

  0,00

  Deviata

  14

  1199

  85,6

  1199

  85,6

  0

  0,00  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomer

  Počet pedag. prac.

  Počet nepedag. prac.

  Počet úväzkov pedag. prac.

  Počet úväzkov nepedag. prac.

  TPP

  9

  4

   

   

  DPP

  2

  0

   

   

  Znížený úväzok

  2

  4

  0,6

  3,45

  ZPS

  0

  0

   

   

  Na dohodu

  0

  0

   

   

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  počet

  nekvalifikovaných

  kvalifikovaných

  spolu

  učiteľov

  5

  6

  11

  vychovávateľov

   

  1

  1

  asistentov učiteľa

   

   

  0

   

   

   

   

  spolu

  5

  7

  12

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávanie

  Počet absolventov

  Počet študujúcich

  1.kvalifikačná skúška

  6

   

  2.kvalifikačná skúška

   

   

  štúdium školského manažmentu

   

   

  špecializačné inovačné štúdium

   

   

  špecializačné kvalifikačné

   

   

  postgraduálne

   

   

  doplňujúce pedagogické

   

   

  vysokoškolské pedagogické

  6

  2

  vysokoškolské nepedagogické

  1

     Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžku

  Počet detí

  Počet skupín

  Jazykovo-literárny krúžok 8.-9.

  5

   

  Krúžok anglického jazyka

  14

   

  Matematický krúžok

  6

   

  Mladí ochrancovia prírody

  8

   

  Počítačový krúžok - 5.-6. roč.

  10

   

  Práca s počítačom

  5

   

  Šachový krúžok

  0

   

  Športovo-turistický krúžok - 1. stupeň

  3

   

  Športový krúžok - 2. stupeň

  1

   

  Tanečný krúžok 1. stupeň

  0

   
  Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov

  za školský rok 2006/2007  Školský rok ukončilo 121 žiakov.

  Úroveň vyuč.procesu – bola dobrá,súdiac podľa toho,že ani v ročníku 1-4 ani v ročníku 5-9 žiaden

  žiak neopakuje ročník,ani nerobí opravnú skúšku. Vyučujúci už v priebehu roka dbajú na to,

  aby aj slabší žiaci boli zapájaní do vyučovacieho procesu tým, že sa im venujú v mimovyučovacom

  čase,individuálnym prístupom , a tak znižujú počet žiakov,ktorí by museli opakovať ročník.

  V tomto šk.roku sme mali aj 2 žiakov s mentálnym postihnutím,ktorí boli integrovaní v našej škole

  a 1 žiaka integrovaného s poruchou jemnej motoriky. Vyučujúce sa venuovali týmto žiakom počas roka,práca je veľmi náročná,pretože hodinu musí vyučujúca rozdeliť medzi zdravých žiakov a tiež sa venovaťintegrovanému žiakovi. Na konci školského roka bol jeden zo žiakov s mentálnym po-

  stihnutím preradený do Špeciálnej základnej školy internátnej v Senici.

  Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za šk.rok 2006/2007

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  V tomto roku sa nám vymenilo veľa učiteľov. Odišli z našich radov Mgr.Magdaléna

  Kracinová,Mgr.Jana Bilková,Katarína Kravčuková.Na materskej dovolenke zostali vyučujúce

  1.stupňa Mgr.Dana Burdová a Mgr.Andrea Dojčanová. Nájsť kvalifikovanú náhradu bolo

  problematické hlavne v jazykových predmetoch. Prijali sme preto na zastupovanie MD

  študujúcu Andreu Vilemovú,ktorá študuje odbor špeciálnu pedagogiku,ktorá bola potrebná

  pri výuke žiakov s mentálnym postihom, ďalej študujúcu Hanu Palkovičovú pre slovenský

  jazyk a nemecký jazyk sme riešili Mgr.Alicou Jurkovičovou,ktorá bola kvalifikovaná pre ma-

  tematiku,ale podujala sa vyučovať tento predmet. Táto voľba sa ukázala ako nedobrá,pretože

  vyučujúca po 2 mesiacoch rozviazala pracovný pomer z rodinných dovodov.Namiesto nej nastú-

  pila Mgr.Denisa Wagnerová,ktorá opať nebola kvalifikovaná na jazyk,ale ho ovládala,volili sme

  teda túto alternatívu,pretože získať kvalifikovaného učiteľa jazykov je uprostred roka takmer

  nemožné. Po odchode Mgr.Dany Burdovej na materskú dovolenku do konca roka v 3.ročníku

  zastupovala pani Mária Kubincová.

  Na miesto školníka nastúpil pán Ondrej Osuský,ktorý veľmi dobre zabezpečoval práce potrebné

  pre fungovanie školy.  Úroveň výchovného procesu:

  ––––––––––––––––––––––––-

  V našej škole nemáme žiakov,ktorých by sme mohli nazvať problémovými, čo sa týka správania.Menšie porušenia školského poriadku vieme vyriešiť pohovorom triedneho učiteľa alebo riaditeľa so žiakom,prípadne rodičmi.Nevyskytlo sa nám ani žiadne výrazné záškoláctvo. Rómski žiaci tiež chodia do školy pravidelne.
  STAROSTLIVOSŤ O TALENTOVANÝCH ŽIAKOV  Aby sme podchytili talentovaných žiakov, v tomto škol. roku nám pracovalo 8 záujmových krúžkov.


  MOP - pod vedením Mgr. Korn.Šebestovej

  Matematický krúžok - pod vedením Mgr.H.Hrúzovej

  Počítačový krúžok 1.st. - pod vedením Ing.Anny Cákovej

  Literárno-jazykový - pod vedením Mgr.B.Vilemovej

  Športovo-turistický 2.st. - pod vedením Mgr.A.Vandákovej

  Pohybové hry 1.st. – pod vedením Mgr.M.Bulkovej

  Krúžok anglického jazyka2.st - pod vedením Tomáša Osuského,od apríla Lukáša Husára

  Športový krúžok 2.st. - pod vedením PaedDr K.Ondrušku


  Krúžky v škole pracovali na základe vzdelávacích poukazov,ktorých bolo vydaných riaditeľkou školy 120, do krúžkov sa začlenilo a vrátilo poukazy 92 žiakov.Učitelia sa snažili,aby bola práca v nich zaujímavá,aby deti nachádzali radosť pri návšteve krúžkov. Matematický a slovenčinový krúžok boli zamerané na prípravu k Monitoru žiakov 9. ročníka. Mohli sa do nich zapojiť aj mladší žiaci.

  Najväčší záujem bol v tomto roku o krúžky,ktoré evokovali pohyb a dobrú náladu.

  Na žiadosť rodičov sme zabezpečili výuku anglického jazyka pre deti 1.stupňa,čo sa však neskor

  javilo ako problematické,pretože všetky deti nepracovali tak, aby bol zjavný dobrý výsledok.

  Do budúcnosti treba v takomto krúžku urobiť výber detí,ktoré naozaj prácu zvládnu a sú schopné

  podržať pozornosť na takúto náročnú prácu.Dieťa,ktoré má problém sústrediť pozornosť počas

  vyučovania,ťažko bude sústredené ešte aj v poobedňajších hodinách.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti za kalendárny rok 2006 *


  Poskytovateľ dotácie  - 1 -

  Účelové určenie dotácie : uviesť

  školstvo, matrika, ....

  - bežné výdavky

  - kapitálové výdavky

  - 2 -

  Suma poskytnutých

  finančných prostriedkov

  v roku 2005

  - 3 -

  Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2005

  - 4 -

  Rozdiel

  (stĺ.3 - stĺ.4 )  - 5 -

  ŠR

  školstvo

  4.381.000

  4381000

  0

  ŠR

  Vzdelávacie poukazy

  84960

  84960

  0

  ŠR

  Cestovné žiacia

  33474

  29842

  3630vrátený

  ŠR

  Stravné hmot. núdza

  27146

  26822

  324vrátené

  ŠR

  Škol. Pomôcky hm. núdza

  6000

  6000

  0

  Z pod. daní

  ŠJ

  425000

  425000

  0

  Z pod. daní

  ŠK

  151000

  151000

  0

  Z pod. daní

  1029996

  1029996

  0

  Zriaďovateľ

  Na orig. kompetencie bežné výdavky

  128101

  128101

  0

  Zriaďovateľ

  Na orig. komtepencie Kapitálové výdavky – rek. voda

  68238,40

  68238,40

  0
  2. Vlastné príjmy.


  Druh príjmu

  Suma v Sk

  Od rodičov školský klub

  17 110

  Od rodičov materská škola

  36600

  Školská jedáleň

  117000
  * finančné prostriedky sú prideľované na kalendárny rok, nie školský rok.
  VÝLETY A EXKURZIE


  Tento školský rok bol náročný na výlety a exkurzie,pretože sme ich zrealizovali veľké množstvo,čo

  prispelo deťom k zdokonaľovaniu všeobecného rozhľadu.


  • Návšteva kina v Borskom Mikuláši – film AUTÁ, MODRÁ PLANÉTA, kultúrne poukazy

  Zodp. všetci vyučujúci

  • Návšteva Domu dôchodcov v Borskom Mikuláši

  Zodpovedná: Mgr.Šebestová,

  - Exkurzia na Bratislavský hrad – výstava Leonardo da Vinci

  zodp. Mgr.Vandáková

  • Návšteva divadelného predstavenia s využitím kultúrnych pokazov – Bratislava

  Teatro Ludus – (NE- MÁM RÁD), Múzeum mesta Bratislava

  Zodp: Vilemová,Vandáková


  • Hvezdáreň Hlohovec, Nitra –Archeologické múzeu

  • Zodp: Mgr.Vandáková,PaedDr Ondruška


  - Školské výlety – 1.stupeň Bojnice ,Zámok, Zoologická záhrada

  Zodp: vyuč. 1.st.

  2.stupeň Veľký Meder - kúpanie


  Zodp: Mgr.Vandáková


  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  K ochrane životného prostredia sa snažíme viesť nielen na všetkých vyučovacích hodinách od l. ročníka,ale špeciálne využívame akcie,pri ktorých sa dá prakticky využiť propagované učivo.Trávnaté plochy a políčko žiakov vyžadujú neustálu pozornosť nielen zamestnancov školy, ale i žiakov,takže títo prichádzajú do styku so živou prírodou a jej ochranou.

  Najviac sa jej venujeme pri aktivitách,ktoré podnecujú samých žiakov k ochrane prírody. 21.marca – Otváranie studničiek,22.apríla – Deň Zeme,kedy už tradične tento deň venujeme praktickému zblíženiu s prírodou a čisteniu trávnatých ploch na školskom dvore a parkov v obci.. Teoreticky sa venujeme tejto problematike v školskom rozhlase formou žiackeho vysielania,nástenkami a tiež na hodinách prírodovedy.

  Spoločné akcie s rodičmi – Deň matiek, školský výlet,exkurzie sú tiež výborným predpokladom na to, aby sme si prírodu , ktorá nás obklopuje, chránili, a nie devastovali.

  V krúžku MOP pracovali žiaci pod vedením p. uč. K.Šebestovej..Tu mali možnosť preveriť si správanie v lese a vo voľnej prírode.

  V tomto roku sme poľavili v účasti na prírodovedných súťažiach a olympiádach,čo je pre nás výzvou

  vrátiť sa k tejto dobrej tradícii,zvlášť,keď sme mali dobré výsledky a naši žiaci sa umiestňovali na popredných miestach.


  VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU


  VMR sa prelína celým vyučovacím procesom.Na 1.stupni vyučujúci realizujú VMR na hodinách prvouky,kde si s deťmi rozprávajú o rodine – jej členoch, príbuzných.Poznávajú význam rodiny.Tieto poznatky rozširujú vo vyšších ročníkoch na hodinách prírodovedy a vlastivedy.V mimoškolskej činnosti p. učiteľky pripravili program ku Dňu matiek, Posedenie pod jedličkou,Kreslím,kreslíš, darčeky pre mamičku, otecka pri príležitosti Dňa otcov,oslavu Dňa detí

  Na 2.stupni sa VMR venujú vyučujúci na hodinách prírodopisu – kde veľmi pomáha program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ od autora PhDr.Š.Matulu Najviac pomáhajú témy č. 1 - Odkiaľ idem a kam smerujem

  č.5 - Ja,ako budúci rodič

  Na hodinách etickej a občianskej výchovy sa snažia vybudovať slobodu názorov pre rozvoj osobnosti. Učia sa chápať rozdiely v mužskom a ženskom správaní,začínajú si uvedomovať samy seba,dozrieva ich identita,radi filozofujú,vyjadrujú svoje názory.Preto sa problémy ako –Dospievanie,Duševné a telesné zmeny,Sexuálne dozrievanie,Prvé lásky,Výber partnera atď...preberali formou besied,rozhovorov,kvízov,kde žiaci dostali voľný priestor na vyjadrenie svojich myšlienok,názorov a skúseností

  V rámci VMR sme pre žiakov 8.-9. ročníka zabezpečili prednášku detskej lekárky Mudr.Bajtošovej spojenú s besedou o dospievaní a hygienických návykoch.

  Aby žiaci chápali aj názory iných ľudí,veľmi často s vyučujúcou siahali po odbornej literatúre – aby chápali, že dieťa je v rodine to najcennejšie,čo máme, a teda by malo mať svoje miesto v rodine. Treba bolo tento model prezentovať najmä kvôli deťom zo zanedbaného prostredia, aby chápali aj oni význam rodiny.Aby na ňu nezanevreli z dôvodu, že v ich rodine to takto nefunguje.Keď nemôžeme zmeniť nefungujúcu rodinu, snažíme sa aspoň dieťa naučiť vydať sa v živote správnym smeromPodarilo sa nám zrealizovať v spolupráci s PPP v Senici besedy pre žiakov 8.-9.ročníka na tému Šťastie-nešťastie ,v ktorých učili žiakov vyrovnávať sa so stresmi,s nepochopením dospelých atď...


  Každoročne prehlbujeme cítenie detí – empatiu k deťom v detských domovoch zbierkou na humanitárne účely – pred Vianocami 2006 deti s učiteľmi zozbierali 2 700,-Sk a výnimočne sme poslali na konto

  Iskierka,ktoré pracuje pre deti trpiace zdvojeným postihnutím.


  PREVENCIA BOJA PROTI DROGÁM


  Druhý rok pracuje naša škola s programom „Cesta k emocionálnej zrelosti“. Program sa využíva v rámci prírodopisu,etickej a náboženskej výchovy.Nezapojili sme sa do aktivít protidrogového centra v Bratislave kvôli neprimeraným finančným podmienkam,ale sme si vytvorili náhradný program.

  Súťaž : Najpútavejšia nástenka pod názvom „Fajčenie – versus zdravie.“

  Cieľom bolo zvýšíť záujem žiakov o svoje zdravie,ako prežiť bez fajčenia,myslieť na zdravie nefajčiarov.


  Drogy a ich účinky na človeka mohli pozorovať na videokazete „Skok do raja“

  O problémoch s drogami sa žiaci oboznamovali na školskej nástenke na chodbe školy,vysielania

  v školskom rozhlase.

  V rámci celej školy Hliadka mladých zdravotníkov organizovala aktivity Svetového dňa proti

  fajčeniu,kde sa zapojili žiaci i zamestnanci školy.  NÁRODNÝ PROGRAM PODPORY ZDRAVIA


  Tento program v našej škole prebiehal v dvoch rovinách – teoretickej a praktickej časti.

  V teoretickej sme robili prednášky a besedy na tému hygieny, ktoré sa vo väčšej miere dotýkajú rómskych žiakov a žiakov z málopodnetného prostredia.Dvakrát ročne si všetky triedy robili ukážku zdravého stravovania – Deň zdravia, kde dominovalo hlavne ovocie,zelenina,mlieko,syry.

  Okrem toho je v škole nástenka, ktorá informuje žiakov i zamestnancov o aktivitách, konaných na túto tému. Na nástenke boli prezentované dni,ktoré sa spájajú so zdravým spôsobom života:

  15. november Európsky týždeň boja proti drogám,tretí novembrový štvrtok – Medzinárodný deň bez fajčenia

  22.marec – Deň vody 15.máj - Deň rodín

  7.apríl – Deň zdravia 5.jún - svetový deň životného prostredia

  To už však však je praktická rovina, na ktorej sa

  podieľajú všetci žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci.

  V škole využívame možnosti mliečnej desiatej, na ktorej sa podieľajú najmä mladší žiaci.Nie vždy sa však darí túto predstavu zdravej výživy dotiahnuť do konca, pretože mnohí žiaci majú síce mlieko od rodičov predplatené, avšak zostáva tiež nevypité v šatni, na dvore a nie raz aj po ceste na ulici.

  Najväčšie starosti nám v škole robia alergické deti, ktorých nám každoročne pribúda.Rea-gujeme na rady lekárov a rodičov, snažíme sa predchádzať záchvatom detí,spôsobených alergénmi,ale trocha máme pocit, že deti i rodičia sú príliš útlocitní a nesnažia sa naučiť deti s touto chorobou žiť a zaradiť sa s ňou do života,ale ich odbremeňujú od každého pohybu v škole. Majú zákaz cvičiť i rozcvičky,takže sa nám stane, že niekedy necvičí takmer celá trieda. V poobedňajších hodinách však tí istí žiaci behajú na bicykloch, hrajú futbal,niekedy v nočných hodinách navštevujú s rodičmi zábavy

  Pre zdravý vývin detí spolupracujeme s obidvoma detskými lekárkami – v Borskom Mikuláši a Studienke. Sledujeme nárast váhy a výšky na začiatku a konci škol. roku.

  Zdravotnú výchovu si žiaci mohli najviac precvičiť na účelovom cvičení Ochrana človeka a prírody a Didaktických hrách žiakov l. stupňa.

  V 3.a4. ročníku si žiaci utužovali zdravie a zároveň rozvíjali svoju telesnú konštrukciu na plaveckom výcviku.


  PRÁCA S RÓMSKYMI ŽIAKMI


  Z celkového počtu 121 žiakov sme mali l0 rómskych žiakov.

  Pri dlhodobom pozorovaní sme zistili,že do puberty sú to veľmi vďačné deti, snažia sa aspoń v rámci svojich možností, ale v puberte už nastáva veľký zlom a deti začínajú zaostávať.

  Pomoc prišla i v podobe príspevkov na stravu a pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi.

  Takéto deti máme v škole 4, 2 na 1. stupni,2 na 2.stupni..

  V podstate naši rómski žiaci sú dosť kultivovaní, snažia sa chodiť do školy pravidelne,vymeškáva-

  jú naozaj len vo výnimočných prípadoch . Vyučujúce a vedenie školy prísne sleduje ich návštevu školy.


  VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA


  . Väčšina mladých učiteľov má predpoklad stať sa dobrými učiteľmi po získaní kvalifikácie a preberaním skúseností od starších,kvalifikovaných učiteľov. Preto bude naším cieľom v budúcom škol.roku pomáhať týmto učiteľom, aby získali nielen kvalitnú kvalifikáciu,ale aj vzťah k povolaniu, obetavosť, ktorá sa nedá zaplatiť peniazmi,ale ktorá bude prameniť z lásky k deťom a svojej práci. Hospitačnou činnosťou a kontrolou prevádzkových zamestnancov sa snažíme udržať vých.-vyučovací proces na dobrej úrovni.


  VYBAVENOSŤ ŠKOLY UČEBNÝMI POMOCKAMI


  Učebné pomôcky sú zastaralé, väčšinou prevezené zo starej školy – mnohé z nich sme na prelome kalendár-neho roka vyradili – pre zastaralosť,nefunkčnosť,opotrebotrebovanosť.

  Nakúpili sme z 2% dane-

  Výukové tabule – POVRCHY A OBJEMY TELIES

  KNIHY DO ŽIACKEJ A UČITEĽSKEJ KNIŽNICE

  DRESY NA TELESNÚ VÝCHOVU

  CD-čka na hudobnú výchovu

  OBRAZCE NA FYZIKU

  4 MIKROSKOPY NA PRÍRODOPIS

  MAPY – Zámorské objavy, Slovenská republika vo svete

  CD – výukové filmy na dejepis

  Školu sme sponzorsky vybavili novými krojmi, pri ktorých pomohla látkami pani Helena Cigánková

  A ušila ich pani Mária Kubincová
  PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI


  Škola ako taká je v našej obci dôležitá ustanovizeň . Nefunguje tu okrem pohostinstiev žiadna kultúra, mladí sa nemajú kde stretávať.Všetci občania obce čakajú na to,čo pripraví škola, aby sme neprestali celkom kultúrne žiť.

  Z podujatí školy: - O pohár starostky obce – športové poobedie

  Mikulášska besiedka v spolupráci s Rodičovským združením Chodenie chlapcov pod šable po dedine sa v posledných rokoch neuskutočňuje,pretože nemáme hudbu,ktorá by

  našich chlapcov sprevádzala

  Maškarný ples v spolupráci s RZ a MŠ

  Chodenie dievčat s letečkom

  Deň matiek – v spolupráci s MŠ a OÚ v Lakš.N.Vsi

  MDD

  Svadobné obrady a prijímanie detí do života – program, žiaci školy

  Škola úzko spolupracuje s Obecným úradom v Lakšárskej Novej Vsi.Keďže táto nadviazala v minu-

  lom roku spoluprácu s rakúskou obcou Rabensburg,tiež moravskou obcou Moravská Nová Ves,

  naša škola sa zúčastňovala všetkých aktivít,ktoré boli poriadané na podporu tejto spolupráce.

  Zúčastnili sme sa s deťmi letných aktivít v Rabensburgu,Moravskej Novej Vsi,v Kútoch,kde sa

  Naše deti sa mohli vyžiť v záujmových aktivitách a pracovných dielňach a urobiť si pekné upomienkové

  darčeky.

  My sme na oplátku usporiadali takýto deň 3.8.2007,kde prišli deti z Rabensburgu,Kútov a Moravskej

  Novej Vsi.Pripravili sme bohaté telovýchovné,kultúrne akcie a tiež tvorivé dielne,v ktorých sa

  odzrkadlila nápaditosť a šikovnosť našich učiteliek.Všetkým podieľajúcim sa na týchto akciách

  treba poďakovať.
  FORMY SPOLUPRÁCE SO ŠTÁTNOU SPRÁVOU


  Obecné úrady v Lakš.N.Vsi i Bílkových Humenciach s nami veľmi dobre spolupracujú.

  Začiatok a koniec škol.roku si bez nich už nevieme ani predstaviť.Okrem toho,ak majú prostriedky,radi nám prispejú na údržbu areálu školy,na sladkosti a vecné odmeny pre žiakov pri rôznych príležitostiach/ O pohár starostky obce,karneval,MDD,vianočná besiedka/ V tomto roku nám prispeli na rekonštrukciu ohrevu vody v školskej jedálni,pretože doterajší ohrev vody bol neúsporný.Škola sa snaží vychádzať im v ústrety tým,že pomôže pri jarnom upratovaní obce,čím zároveň vychováva žiakov k spolupatričnosti a zodpovednosti.  FORMY SPOLUPRÁCE S MŠ,RADOU ŠKOLY , S RODIČOVSKÝM ZDRUŽENÍM  Spolupráca s MŠ sa v poslednom období mierne zlepšila,najmä práca radových učiteliek,čo však neznamená, že by spolupráca nemohla byť ešte efektívnejšia.

  Problémové deti sa vytypujú rýchlejšie a v spolupráci s PPP v Senici ich možno kvalitnejšie pripraviť na vstup do 1. ročníka ZŠ.

  Žiaci sa navzájom tešia na spoluprácu, robia spoločné besiedky,pracovné doobedia medzi prvákmi a väčšími žiakmi MŠ...


  RŠ a RZ pri ZŠ spolupracujú s vedením školy,každý náš problém je aj ich prblémom a snažia sa v rámci svijich schopností a možností nám s ním pomôcť.Ich práca je vo väčšej miere príležitostná,keď sa chystá nejaká spoločná akcia,alebo je treba pomôcť riešiť problémy výchovné i materiálne.  ROZMIESTNENIE ŽIAKOV PO SKONČENÍ ZŠ


  Spolu vychádza 14 žiakov

  Stredné školy - 8 žiakov

  SOU 4 žiaci  ŠKOLA V PRÍRODE , LVVK, PLAVECKÝ VÝCVIK


  Školu v prírode v našich podmienkach neorganizujeme z toho dôvodu, že zloženie obyvateľstva v našej obci je finančne veľmi slabé, a preto nie je u žiakov o tieto aktivity záujem, prípadne len malé množstvo žiakov reaguje na výzvu učiteľa.Snažíme sa im nahradiť pobyt na týchto aktivitách pobytom v našej,domácej prírode vychádzkami do prírody,na kúpaliská .

  Zato plavecký výcvik má u malých detí veľký úspech, čo svedčí o tom, že každoročne organizujeme pre žiakov 3.a4. ročníka hodiny plávania.V tomto roku sa zúčastnilo plaveckého výcviku 12 žiakov3.-4.ročníka v čase od 24.-28.9.2006


  ÚČASŤ V PROJEKTOCH

  Počas roka sme reagovali na výzvu KŠÚ v Trnave, kde sme sa prihlásili do projektu OTVORENÁ

  ŠKOLA ŠPORTU. Náš projekt vyhral dotáciu,v ktorej sme získali 50 000,- Sk na aktivity spojené

  so športovými akciami počas letných prázdnin. Zapojili sa žiaci školy, ako aj deti, ktoré boli

  v tomto čase na prázdninách v našej obci.

  Každý týždeň prebehla akcia,ktorá mala podporiť záujem detí o olympijské dianie vo svete.

  Najväčší záujem sa prejavil u detí, keď bola beseda s naším paraolymionikom pánom Vladimírom

  Cvečkom a s našimi futbalistami Stanom Velickým a Jaroslavom Hílkom.

  Troška nás mrzí, že záujem prejavovali väčšinou menšie deti, starší žiaci prejavili nezáujem,čím sa

  ochudobnili o príjemné zážitky.

  Financie,ktoré sme dostali budú použité na nákup športových potrieb. Spolufinancovali sme ho

  z rodičovkého združenia, ktoré poskytlo financie na občerstvenie,odmeny deťom a tiež nákup

  športových potrieb.

  Na aktivitách sa podieľali všetci učitelia, za čo im patrí poďakovanie.


  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA


  Dlhoročne zachovávame tradíciu,že máme veľmi malú, ba takmer žiadnu úrazovosť žiakov.

  V tomto roku sme mali menšie zlomeniny kľúčnej kosti a zlomeninu 2 prstov na ruke úplne

  v závere školského roka. Nebola to však vina vyučujúcich, ale nešťastná náhoda,kedy sa 1 žiak

  šmykol na klzkej tráve pri behu a 1 žiačka sa potkla pri rozbehu. Sme radi, že vážnejšie úrazy sa

  nám vyhýbajú, čo by sme chceli zachovať aj do budúcnosti.
  SPONZORI ŠKOLY


  Obecný úrad v Bílkových Humenciach a v Lakšárskej Novej Vsi

  Predajne – Unimarket,J.Soják

  Jednota Senica,

  Píla – pán Adrián Kovačič

  B+V Kovo Ing. Biksadský,Vrbovský

  Poľovnícke združenie,Lakš.Nová Ves

  Rodičovské združenie pri ZŠ v Lakš.Novej Vsi

  JUDr.J.Procházka

  Klaudia Šajdíková

  Ing. Juríček –Šajdíkove Humence

  Kvety – M.Poliaková

  Jednota Senica,predajňa Lakš.Nová Ves

  Pán Stanislav Drinka

  Lesná správa Mikulášov

  Pani Jana Jakubíková

  Ing.Roman Velický

  Ing.Oľga Procházková

  Ing.Ján Pechmann

  Pani Klaudia Filípková

  Mgr.Stanislava Klempová

  Pani Helena Cigánková

  Pani Mária Kubincová